Flag of Kamikoshiki Kagoshima

Flag of Kamikoshiki Kagoshima