Four hands reaching upwards

Four hands reaching upwards