Đầu Tàu Hỏa Thời Đại Đồ Đá

Đầu Tàu Hỏa Thời Đại Đồ Đá

Description

Đầu tàu hỏa kiểu thời đại đồ đá nhờ sức khủng long vẽ cho một thử nghiệm hoạt hình. Hoạt hình chân khủng long và bánh xe ở dưới. Vẽ xong 2018.10.28

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.36 MB

Date: 29/05/2020

No. of downloads: 32

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 137725