Chim Ruoi Lan Bien

Advertisements

Chim Ruoi Lan Bien

Description

Chim ruồi cho trò chơi Đôn Hủ (trận số 5) thích ở trong môi trường nhiệt độ thấp như trên núi cao và khu vực hàn đới. Vẻ xong ngày 2016.07.20.

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.39 MB

Date: 31/07/2020

No. of downloads: 7

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 176955