Flag of former Shibetsu Hokkaido

Advertisements

Flag of former Shibetsu Hokkaido