Flag of Koshimizu Hokkaido

Flag of Koshimizu Hokkaido