Flag of Minamifurano Hokkaido

Flag of Minamifurano Hokkaido